HỌC VỤ

Các chương trình của Viện Thần Học Báp-tít Việt Nam nhắm đến việc trang  bị cho sinh viên khả năng tư duy và thực hành dựa trên sự dạy dỗ của Kinh Thánh cũng như nâng cao đời sống thuộc linh của sinh viên cho sự phục vụ Chúa, hội thánh và xã hội.