Ghi Danh Học

Tải xuống Đơn ghi danh (pdf) để bắt đầu tiến trình ghi danh học. Xin in, điền đơn ghi danh học, chọn lớp học (course #), tiền học ($US dollars) và gởi về:

VBTS

2701 W. 15th Street, #602
Plano, Texas 75075

Bạn cần có Pdf Reader (free) để đọc.