Chương Trình Học

Vietnamese Baptist Theological Schoo l offers the following programs:

Viện Thần Học Báp-Tít Việt Nam dạy và cấp phát văn bằng cho các chương trình căn bản sau đây:

Chứng Chỉ Mục Vụ (Certificate in Ministry)

Cao Đẳng Mục Vụ (Diploma in  Ministries)

Cử Nhân Mục Vụ (Bachelor of  Ministries)

Cao Học Mục Vụ (Master Of Ministry)

Cao Học Thần Học (Master Of Divinity)