DÂNG HIẾN

VBTS   Dâng Hiến

Viện Thần Học Báp-tit Việt Nam   (Vietnamese Baptist Theological School) là một cơ quan giáo dục tôn giáo vô vị lợi được giảm  thuế lợi tức Liên Bang theo điều lệ  section 501 ( c ) ( 3 )  của sở thuế vụ IRS.

Chi phiếu dâng hiến xin đề:  VBTS

Gửi về địa chỉ V.P.Viện Trưởng:  6009 Pacer Ln, Arlington, TX 76018