HỌC PHÍ

  1. Học phí (Tuition):

Ghi danh (Registration) $15.00USD (một lần mà thôi).

Tài liệu (Material) $15.00USD cho mỗi môn.(for each subject)

Học phí từ Chứng Chỉ đến Cử Nhân (dự thính-audit): $100.00USD cho mỗi môn.

Tuition from Certificate to Advanced Diploma (audit): $100.00USD for each subject.

Học phí từ Chứng Chỉ đến Cử Nhân (tín chỉ – credit): $130.00USD cho mỗi môn.

Tuition from Certificate to Advanced Diploma (credit): $130.00USD for each subject.

Chương trình Cao Học

Ghi danh (Registration): $15.00USD (một lần mà thôi – one time only)

 

Tài liệu (Material):    $20.00USD (do Viện gởi đến, tuy nhiên học viên phải mua thêm sách giáo khoa tùy theo giáo trình do Giáo sư đề ra.

VBTS will send material via softcopy, however students are to buy additional books / materials according to the syllabus).

 

Học phí:  $200.00USD cho mỗi môn học.

Tuition:  $200.00USD for each subject.

 

Chi phiếu xin đề:   VBTS

Gửi về địa chỉ: 6009 Pacer Ln, Arlington, TX 76018