Lịch Trình các môn học 2013 – Bắc Mỹ

CHƯƠNG TRÌNH –  CAO HỌC   & CHỨNG CHỈ/CAO ĐẲNG/CỬ NHÂN    

 Master of Ministries

Date                                                    Course                                                            Professor

Jan 5,12,19,26, Feb 2                          Church History I                                 Rev. Ngọc

Feb 16,23,Mar 2,9, 16,23                    Christian Home                                   Dr. Phúc

Apr 6, 13, 20, 27, May 4, 11               The Holy Spirit’s Works, Gifts           Dr. Đào

May 25, Jun 1,8,15,22,29                   Pastoral Ministries                               Dr. Dương

July 13,20,27, Aug 3,10,17                 Christian Apologetics                         Dr. Tuấn

Aug 31, Sep 7,14,21,28, Oct 5           OT Intro II                                          Rev. Sơn

Oct 19, 26,Nov 2,9,16                           NT Intro II                                          Rev. Long Nguyễn

 

 

Bachelor of Ministries

Jan 12,19,26, Feb 2                             Basic Computer                                  Rev. Triển

Mar 2,9,16,23                                      The Gospel of John                             Dr. Đào

Apr 27, May 4,11, 18                            Pastoral Counseling                            Dr. Phúc

Jun 8, 15,22,29                                    Pauline Lettes                                     Rev. Long Phạm

July 27, Aug 3,10,17                         The Holy Spirit’s Works, Gifts           Dr. Đào

Sep 7, 14,21, 28                                  Romans                                               Dr. Lành