Khóa Học Mùa Thu 2011

CHƯƠNG TRÌNH – CHỨNG CHỈ/CAO ĐẲNG/CỬ NHÂN & CAO HỌC

1) CHỨNG CHỈ/CAO ĐẲNG/CỬ NHÂN

  • Tháng 8:  6-13-20-27          MSTS Ngô Việt Tân  – Spiritual Formation (Kiến Tạo Linh Năng)
  • Tháng 9:  10-17-24- 1/10    MS Lê Phước Lể –  Thờ Phượng
  • Tháng 10: 8-15-22-29         MS Nguyễn Ngọc Long – Tân Ước Lược Khảo II
  • Tháng 11: 5-12-19-26         MSTS  Trần Đào  Tin Mừng Phước Lành

2) CHƯƠNG TRÌNH CAO HỌC 

  • MÔN HC:   HI THÁNH VNG MNH  –  GIÁO SƯ: Mc sư Tiến sĩ Phan Phước Lành 

                         THI GIAN: Tháng 6 — tháng 7 năm 2011

  • MÔN HC:  GII KINH –  GIÁO SƯ: Mc sư Tiến sĩ Trn Đào

                         THI GIAN: Tháng 8 —  tháng 9 năm 2011

  • MÔN HC: BNG HU CHNG ĐO –  GIÁO SƯ : Mc sư Trn Tư Hng Sơn:  

                         THI GIAN: Tháng 10 — tháng 11 năm 2011

 

Xin liên lạc với ông Nguyễn Văn Bạch 469-387-9875 để biết thêm chi tiết.