KHÓA HỌC VIỆT NAM

VBTS- Việt Nam              Chương trình Cử Nhân Mục Vụ

Năm 2017

Jan  11-12-13                                                  Hội Thánh Đức Chúa Trời                                      MSTS Đào

Feb 15-16-17                                                 Lịch sử Hội Thánh I                                                  MS Ngọc            

Apr 12-13-14                                                 10 Tín Lý Quan Trọng                                               MS L.Ân

Jun 14-15-16                                                  English I                                                                  GS Bạch