KHÓA HỌC BẮC MỸ

VBTS – Bắc Mỹ-Âu Châu            Chương trình Cử Nhân Mục Vụ

Năm 2017

Jan 7, 14, 21, Feb 4                                      Phương Pháp Dạy KT Năng Động                      MSTS Ngô V.Tân

March 4, 11,18, 25                                      Hướng Dẫn Nhóm Nhỏ                                             MSTS Võ Q.Vinh

Apr 29, May 6, 13, 20                                 Tổ Chức Hành Chánh I                                              GS Ng. V.Bạch

Jun 10,17,24, July 1                                    Cựu Ước yếu Lược II                                        MSTS Phan H.Hiệp

 

VBTS – Bắc Mỹ-Âu Châu           Cao Học Mục Vụ- Thần Học

Năm 2017

Jan 7, 14, 21, Feb 4                                      Truyền Giáo                                                    MSTS Jim Klassen

March 4, 11,18, 25                                      Thư Tín Phao-lô                                             MSTS Ng. M.Thắng

May 6, 13, 20, 27                          Kế Hoạch Tăng Trưởng Hội Thánh                             MSTS Võ Q.Vinh

Jun 3, 10, 17, 24                                             Tiên Tri: Thời Đại Cuối Cùng                MSTS Phan P. Lành