CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Vietnamese Baptist Theological School

VIỆN THẦN HỌC BÁP TÍT VIỆT NAM

Vietnamese Baptist Theological School was commissioned by Vietnamese National Baptist Fellowship of North America. ( Southern Baptist Convention) U.S.A

VBTS offers these programs in North America- International – Viet Nam

Chương trình Đào Tạo Môn Đệ  qua mạng www.vbtsdaotaomonde.com

Chương trình học trực tuyến tập trung: (Zoom) tại Bắc Mỹ – Quốc Tế

Cuối tuần: Thứ Bảy   1:00 – 5:00 PM  (Giờ Dallas)

Trong tuần:    Tối Thứ Hai- Thứ Tư               7:00-9:00 PM  (Giờ Dallas)

Tối Thứ Ba – Thứ Năm            7:00-9:00 PM  (Giờ Dallas)

 

Certificate: Chứng Chỉ Disciple of Christ

Diploma of Ministry: Cao Đẳng Mục Vụ

Bachelor of Ministry: Cử Nhân Mục Vụ

Master of Ministry: Cao Học Mục Vụ

Master of Divinity: Cao Học Thần Học

 

Viện Trưởng: MS Trần Đào 469-387-9870    email: msdaotran@aol.com

Ban Hành Chánh:  email: bhc.vbts@gmail.com

MS Nguyễn Đức Tánh  303 514-3867

MS Nguyễn Văn Trọng

Ô. Nguyễn Văn Bạch      214 649-7824

Ô. Nguyễn Minh Tú

 

Certificate: Disciple of Christ

Chứng Chỉ Môn Đệ Chúa Cứu Thế

 

CDBI               1101   New Testament Survey I

CDBI               1102   New………………   II

CDBI               1103   Old Testament Survey          I

CDBI               1104   Old…………                  II

CDMIN            1140   Disciples Making in the Church

CDTH              1130   Great Doctrines in the Bible

CDEV              1176   Friendship Evangelism

CDCE               1160   Bible Study Methods

CDCE               1161   Bible Dynamic Teaching

CDMIN            1141   Small Group Dynamics

CDTH              1131   Life of Christ

CDTH              1132   The Bible

CDTH              1133   The Works and Gifts of the Holy Spirit

CDTH              1134   The Church of God (Baptist Model)

CDCE               1162   Spiritual Formation

 

Total: 30 Credits

 

Diploma of Ministries – Cao Đẳng Mục Vụ

DMGE             2180   Religions in Viet Nam

DMCH 2170   Church History I

DMCH 2171   Church History II

DMGE             2181   Basic Computor

DMGE             2182   Computer Operation

DMCA 2190   Church Administration

DMMIN           2142   Christian Home

DMBI              2111   Synoptic Gospels

DMBI              2115   Pauline Epistles

DMBI              2116   Pastoral Epistles

DMBI              2105   The Pentateuch

DMBI              2106   The Historical Books (OT)

DMBI              2107   The Prophets

DMTH             2135   Systematic Theology I

DMTH             2136   Systematic Theology II

DMGE             2183   Basic English I

DMGE             2184   Basic English II

Electives:        15 Credits

Total:             63  Credits               

 

4 YEARS PROGRAM  DEGREE   

 

PROGRAM (Chương Trình): (Bachelor of Ministry – Cử Nhân )

Major (Chuyên Ngành):  Ministry (Mục Vụ)

 

First Year

BMBI               4101 – New Testament Intro I

BMBI               4102 – New Testament Intro II

BMBI               4103 – Old Testament Intro I

BMBI               4104 – Old Testament Intro II

BMCE              4163 – Spiritual Formation

BMBI               4115– Epistles of Paul

BMBI               4111 – New Testament: Gospels

BMGE              4183 – English I

BMGE              4184 – English II

BMGE              4181 – Intro to Computer Information

BMGE              4182 – Computer Application

BMCH             4170 – History of Christianity

BMEV              4176 – Friendship Evangelism

 

Second Year

BMTH 4135 – Systematic Theology I

BMTH 4136 – Systematic Theology II

BMBI               4112 – Gospel of John

BMCA              4190 – Church Administration

BMBI               4105 – Pentateuch

BMBI               4107 – Major Prophets

BMTH             4133 – The Works & Gifts of the Holy Spirit

BMMIN           4140 – Discipleship

BMTH 4137 – Christian Ethics

 

Third Year

BMBI               4114 – Romans Epistle

BMMIN           4151 – Pastoral Counseling

BMBI               4116 – Pastoral Epistles

BMTH             4124 – Christology

BMBI               4108 – Minor Prophets

BMBI               4106 – Historical Books

BMCH             4173 – History of Vietnamese Church

BMCH             4174 – Baptist Distinctives

BMPR              4196 – Preaching Basic

Fourth Year

BMBI               4129 – Biblical Hermeneutics

BMBI               4109 – The Book of Psalm

BMBI               4130 – Biblical Heritage and Customs

BMGE              4183 – Vietnamese Literature

BMCE              4161 – Dynamic Teaching

BMCE              4162 – Spiritual Maturity

BMCA 4191 – Pastoral Leadership

BMMIN           4145 – Bivovational Ministry

BMCA 4192 – Servant Leadership

BMMIN           4146 – Conflict Resolution in Ministry

BMPR              4197 – Preaching Practice

 

 (Bachelor of Ministry – Cử Nhân)

 

Nhiệm ý: Track        -Ministries Mục Vụ

-Bible Kinh Thánh

-Christian Education Cơ Đốc Giáo Dục

Sinh viên hoàn tất chương trình Cử Nhân Mục Vụ sẽ có khả năng hướng dẫn một nhóm nhỏ hay quản nhiệm một hội thánh.

Those who graduate from this program are trained to lead a small group or to pastor a house church.

General Education     Kiến thức tổng quát              24 Credits Tín chỉ

Church History          Lịch sử hội thánh                   6  Credits Tín chỉ

Bible                           Kinh Thánh                            36 Credits Tín chỉ

Theology                    Thần học                                15 Credits Tín chỉ

Ministries                   Mục Vụ                                   33 Credits Tín chỉ

Church AdministrationHành Chánh                                    6  Credites Tín chỉ

Evangelism                 Truyền Giáo                           6 Credits   Tín chỉ

 

Total Tổng Cộng:     126  Credits Tín chỉ

 

 

 

 

 

VIỆN THẦN HỌC BÁP TÍT VIỆT NAM

Vietnamese Baptist Theological School

 

PROGRAM (Chương Trình):  MASTER OF MINISTRY (Cao Học Mục Vụ)

Major (Chuyên Ngành): Ministry (Mục Vụ)

 

First Year

MMTH 5123 – Old Testament Intro I

MMTH 5121 –  New Testament Intro I

MMTH 5119 – Systematic Theology I

MMCH 5174 – Baptist Distinctive

MMCH 5170 – History of Christianity I

MMMIN          5147 – Christian Home

MMCE 5164 – Christian Education in the Church

MMTH 5137 – Christian Ethics

MMTH 5126 – Life of Christ

MMMIN          5140 – Disciple Making in the Church

 

Second Year

MMTH 5124 – Old Testament Intro II

MMTH 5122 –  New Testament Intro II

MMTH 5120 – Systematic Theology II

MMBI              5129 – Biblical Hermeneutics

MMCH 5171 – History of Christianity II

MMCH 5172 – History of Vietnamese Christianity

MMEV 5177 – Personal Evangelism as a Lifestyle

MMEV 5178 –  The Holy Spirit’s Works & Gifts

MMMIN          5150 – Pastoral Ministries

MMMIN          5152 – How to Start & Lead a Small Group

MMCA 5193 – Spiritual Leadership

 

Electives         3 Courses (6 Credits)

Total               48 Credits

 

VIỆN THẦN HỌC BÁP TÍT VIỆT NAM

Vietnamese Baptist Theological School

 

PROGRAM (Chương Trình):  MASTER OF DIVINITY (Cao Học Thần Đạo)

First Year

MDTH             6123 – Old Testament Intro I

MDTH             6121 –  New Testament Intro I

MDCH 6174 – Baptist Distinctives

MDCH 6170 – History of Christianity I

MDCE 6165 – Christian Home

MDCE 6164 – Christian Education in the Church

MDCE              6162 – Spiritual Formation

 

Second Year

MDTH             6124 – Old Testament Intro II

MDTH             6122 –  New Testament Intro II

MDBI              6129 – Biblical Hermeneutics

MDTH             6119 – Systematic Theology I

MDCH 6172 – History of Christianity II

MDMIN           615 0– Pastoral Ministries

MDMIN           6152 – Small Group Dynamics

 

Third Year

MDTH             6120 – Systematic Theology II

MDCH 6172 – History of Vietnamese Christianity

MDEV             6178 –  Introduction to Mission

MDEV             6177 – Personal Evangelism as a Lifestyle

MDMIN           6152 – How to Start & Lead a Small Group (Church)

MDMIN           6140 – Disciple Making in the Church

MDCA 6193 – Spiritual Leadership

 

Track Concentration & Electives

Students may take 10 courses (30 Credit Hours) from Track Concentration & Electives for one’s Track Concentration.

 

Total: 93 Credits    

 

 

 

Board of Trustees

 

President                                          Rev. Tran Tu Hong Son

West Houston Vietnamese Baptist Church, TX

Vice President                                 Rev. Dr. Ngô Việt Tân

San Fernando Valley Southern Baptist Association, CA

Ex-official Member                         Rev. Dr. Phan Phước Lành

                                                            President, Liên Hữu Tin Lành Báp-Tít VN- Bắc Mỹ

Board Member                                Rev. Dr. Ngo Viet Tan

Vietnamese Baptist Church, Calgary, Canada

Board Member                                Rev. Dr. C. Gene Wilkes

Legacy Baptist Church, Plano, TX

Board Member                                Rev. Nguyen Linh An

Vietnamese Community Church (Baptist), Oklahoma

Board Member                                Rev. Nguyen Duc Tanh

Vietnamese Baptist Church of Englewood, CO