Các Môn Học – Khóa Mùa Xuân 2017

VBTS – Việt Nam                 Chương trình Cử Nhân Mục Vụ

Jan  11-12-13                                                     Hội Thánh Đức Chúa Trời                             MSTS Đào

Feb 15-16-17                                                      Lịch sử Hội Thánh II                                      MS Ngọc 

Apr 12-13-14                                                      10 Tín Lý Quan Trọng                                    MS L.Ân

Jun 14-15-16                                                       English I                                                           GS Bạch

 VBTS – Bắc Mỹ-Âu Châu           Chương trình Cử Nhân Mục Vụ

2017

Jan 7, 14, 21,28                                                 Phương Pháp Dạy KT Năng Động             MSTS Ngô V.Tân

March 4, 11,18, 25                                           Hướng Dẫn Nhóm Nhỏ                                 MSTS Võ Q.Vinh

Apr 29, May 6, 13, 20                                     Tổ Chức Hành Chánh I                                   GS Ng. V.Bạch

Jun 3, 10,17,24                                                  Cựu Ước yếu Lược II                                      MSTS Phan H.Hiệp

 

VBTS – Bắc Mỹ-Âu Châu          Cao Học Mục Vụ- Thần Học

2017

Jan 7, 14, 21,28                                                 Truyền Giáo                                                       MSTS Jim Klassen

March 4, 11,18, 25                                           Thư Tín Phao-lô                                               MSTS Ng. M.Thắng

Apr 29, May 6, 13, 20                                     Tiên Tri: Thời Đại Cuối Cùng                        MSTS Phan P. Lành

Jun 3, 10,17,24                                                  Giải Kinh để Giảng Dạy                                  MSTS Trần Đào