Lịch Trình Chương trình học cho năm 2016 – 2017

VBTS- Việt Nam                 Chương trình Cử Nhân Mục Vụ

2016

Aug  3-4-5 (Thứ Tư Năm Sáu VN)              Hành Chánh I                                                     GS Bạch

Sep  7-8-9                                                            Chúa Cứu Thế                                                    MSTS Đào

Oct 12-13-14                                                       Lịch Sử Hội Thánh I                                         MS Ngọc

2017

Jan  11-12-13                                                     Hội Thánh Đức Chúa Trời                             MSTS Đào

Feb 15-16-17                                                      Lịch sử Hội Thánh II                                        MS Ngọc                                                                             

Apr 12-13-14                                                      10 Tín Lý Quan Trọng                                     MS L.Ân

Jun 14-15-16                                                       English I                                                               GS Bạch

 

VBTS-Việt Nam                  Chương Trình Lãnh Đạo Tâm Linh

2016

Aug 4, 11,18,25 Sep 1, 8, 15,22          Ngũ Kinh Tổng Quát                          MSTS Ng.M. Thắng

Oct 6,13,20,27 Nov 3,10, 17, 24         Ân Tứ Thánh Linh                              MSTS Trần Đào

 

 

VBTS – Bắc Mỹ-Âu Châu           Chương trình Cử Nhân Mục Vụ

2016

Aug  6, 13, 20, 27   Thứ Bảy  1-5 PM (Dallas CST) Đức Thánh Linh – Các Ân Tứ      MSTS Đào

Sep 10,17,24 Oct 1                          Phương Pháp Dạy KT                                                     MSTS Tân                           

Oct 1,8,15,22                                      Cựu Ước Yếu Lược I                                                       MSTS Hiệp

Nov 5, 12, 19, 26                              Gia Đình Cơ Đốc                                                               MSTS Phúc

2017

Jan 7, 14, 21,28                                                 Phương Pháp Dạy KT Năng Động             MSTS Ngô V.Tân

March 4, 11,18, 25                                           Hướng Dẫn Nhóm Nhỏ                                 MSTS Võ Q.Vinh

Apr 29, May 6, 13, 20                                     Tổ Chức Hành Chánh I                                   GS Ng. V.Bạch

Jun 3, 10,17,24                                                  Cựu Ước yếu Lược II                                      MSTS Phan H.Hiệp

 

VBTS – Bắc Mỹ-Âu Châu          Cao Học Mục Vụ- Thần Học

2016

Sep 10,17,24 Oct 1                          Kế Hoạch Tăng Trưởng Hội Thánh                            MSTS Võ Q.Vinh

Oct 8,15,22,29 (Thứ Bảy  1-5 PM (Dallas CST) Mục Vụ Chăn Bầy                                 MSTS Ng. Tấn Dương

Nov 5, 12, 19, 26                        Cơ Đốc Giáo Dục trong Hội Thánh                                 MSTS Ngô V.Tân

 

2017

Jan 7, 14, 21,28                                                 Truyền Giáo                                                       MSTS Jim Klassen

March 4, 11,18, 25                                           Thư Tín Phao-lô                                               MSTS Ng. M.Thắng

Apr 29, May 6, 13, 20                                     Tiên Tri: Thời Đại Cuối Cùng                        MSTS Phan P. Lành

Jun 3, 10,17,24                                                  Giải Kinh để Giảng Dạy                                  MSTS Trần Đào